Polityka bezpieczeństwa od 25.05.2018

1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?


Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest
Eversun Dawid Sipowicz z siedzibą w Sopocie przy ul. Grottgera 4/4 81-809 (dalej „My”,
„Eversun”) operator sklepu internetowego dostępnej pod adresem www.meblotek.pl (dalej
„meblotek”).


2.Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?


Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:
adres e-mail: 
admin@eversun.pl, adres pocztowy: Eversun Dawid Sipowicz ul. Pestalozziego 5, 80-445 Gdańsk.


3 .Skąd mamy Twoje dane?


Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie na meblotek.pl


4. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez meblotek.pl?


Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:
• umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z meblotek, w tym dokonywania transakcji i płatności za towary sprzedane w Sklepie meblotek;
• zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;
• realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży na meblotek;
• obsługi reklamacji na meblotek ;
• obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);
• kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.
Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.


Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu meblotek.pl którym jest:
• monitorowanie Twojej aktywności oraz wszystkich innych użytkowników, obejmującej np.
wyszukiwanie słów kluczowych;
• dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami;
• prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia
marketingu bezpośredniego;
• kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami
marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją
zgodą - przez e-mail oraz telefon;
• wsparcie dla usług kredytowych zakupionego towaru;
• zapewnienie obsługi usług płatniczych;
• prowadzenie badań i analiz meblotek, między innymi pod kątem funkcjonalności tej platformy handlowej, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;
• obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
• organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;
• prowadzenie analiz statystycznych;
• przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).


5. Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:
• zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
• organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Możesz też usunąć konto poprzez wybranie opcji” usuń konto” w panelu konta na stronie meblotek.pl (dotyczy konta klienta).


6. Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?


Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:
• adres e-mail, adres, telefon, oraz informacje adresowe (w przypadku konta gość) lub
• adres email, login, hasło, telefon oraz informacji o firmie i jej adresie (w przypadku konta dla osób fizycznych i firm).
Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć
z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z meblotek.


Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np.ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.


7. Jakie masz uprawnienia wobec meblotek w zakresie przetwarzanych danych?


Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia
Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia,
niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym proflowaniu, a także
prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.


Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:
• w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
• w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez meblotek; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
• w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe –
możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
• w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojejzgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.
Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).


8. W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:
• przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
• Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są proflowane dla tego celu.
Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.


9. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?


Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe,
ubezpieczeniowe, wspierają promocję ofert, współpracują w ramach kampanii marketingowych.

a. Twoje dane podatkowe przekazywane są podmiotowi zewnętrznemu w rozliczeń podatkowych. Firma księgująca to: Navigator - Magdalena Ludkiewicz

ul. Tadeusza Kościuszki 90, 80-421 Gdańsk REGON: 191660640 NIP: 9570561763


Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji na meblotek
robotom internetowym, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego
badania, czy zachowania użytkowników naszej platformy handlowej nie noszą
znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC Twój
adres IP.

Aby dostarczyć przesyłkę przekazujemy także firmie kurierskiej.

 


10. Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

meblotek.pl
• maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.
W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym meblotek.pl zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.
Jeżeli będziemy udzielali Ci wsparcia przy uzyskaniu kredytu, to okres przechowywania Twoich danych w tym celu będzie równy okresowi starania się o ten kredyt.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez proflowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie proflowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.
Proflowanie danych osobowych przez meblotek.pl polega na przetwarzaniu Twoich danych (również
w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie,
w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań. 

11. Dodatkowe informacje o cookies:

Cookies to pliki tekstowe, które są zapisywane na dysku urządzenia końcowego Użytkownika, używane do rozpoznawania urządzenia Użytkownika przy ponownym połączeniu z witryną internetową stosującą cookies.

Cookies nie służą do ustalania tożsamości Użytkownika, lecz pozwalają dokładniej określać indywidualne potrzeby Użytkownika posługującego się danym urządzeniem i dzięki temu oferować usługi lepsze i bardziej dostosowane do jego wymagań, a także ułatwiać połączenie z interesującymi Użytkownika witrynami internetowymi.

Pliki typu cookies są wykorzystywane przez meblotek również do celów:

  • statystycznych – co pozwala na tworzenie do celów wewnętrznych i kontrahentów statystyk funkcjonowania witryn internetowych oraz odwiedzin Użytkowników,

  • prezentacji i personalizacji przekazów marketingowych wyświetlanych na danym urządzeniu końcowym.

Użytkownik może nie wyrazić zgody na umieszczanie cookies na jego urządzeniu końcowym. W tym celu należy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania cookies w przeglądarce internetowej. Sposób wyłączenia możliwości pobierania i przechowywania plików typu cookies w popularnych przeglądarkach internetowych udostępniany jest przez dostawcę przeglądarki.

Usunięcie cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności witryn internetowych meblotek.12. Jak zabezpieczamy Twoje dane?

W celu zabezpieczenia danych osobowych Użytkownika przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, zebraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, stosowane są środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.

W szczególności Administrator wykorzystuje środki techniczne zapobiegające przed pozyskiwaniem lub modyfikowaniem danych przez osoby nieuprawnione. Administrator zabezpiecza zbiory danych przed dostępem podmiotów nieupoważnionych, zapewnia dostęp do konta Użytkownika wyłącznie po uwierzytelnieniu obejmującym podanie indywidualnego loginu oraz hasła. Ponadto dane podawane przez Użytkownika w czasie wypełniania i przesyłania formularzy internetowych są szyfrowane przez wykorzystywanie certyfikatów SSL.
Koszyk 0 Koszyk

Brak produktów

Darmowa dostawa! Dostawa
0,00 zł Razem

Zamów

Polub nas na Facebooku